PVC transportní pásy

PVC HED.jpeg

Bílý

2TG50/EW

(SB 10 A)

2 plies

PVC

Total thickness 2 mm

Gloss

2TG70/LW

(SB 15 A)

2 plies

PVC

Total thickness 2,6 mm

Gloss

2TG60/LD

 

2 plies

PVC

Total thickness 3,1 mm

Gloss

3TG100/LCW

(SB 30 A)

3 plies

PVC

Total thickness 4,2 mm

Matte

Modrý

2TX50/EW

(SB 10 BL)

2 plies

PVC

Total thickness 2 mm

Gloss

2TX70/LW

(SB 15 BL)

2 plies

PVC

Total thickness 2,8 mm

Matte

2TX60/LD

2 plies

PVC

Total thickness 3,1 mm

Matte

Zelený

NOVO 25 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 2,6 mm

Fabric

NOVO 40 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 4 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric

NOVO 25 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 2,6 mm

Fabric

NOVO 40 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 4 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric

Černý

NOVO 25 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 2,6 mm

Fabric

NOVO 40 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 4 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric

NOVO 60 HC

 

1 ply

Felt

Total thickness 5,5 mm

Fabric